thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

- สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.
  โทร. 1556
   ครั้งละ 3 บาท ทั่วประเทศ

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

- เลือกยาลูกกลอน
- เลือกยาทั่วไป
- การใช้ยา
- เก็บรักษายา
- แพ้ยา

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

- ้รานขายยาที่มีใบอนุญาต 

 

 

เลือกยาแผนโบราณ

 1. ควรซื้อจากร้านขายยาแผนโบราณ  ซึ่งต้องมีใบอนุญาต
  และยาแผนโบราณนั้นต้องมีเลขทะเบียนตำรับยา

 2. ไม่ควรซื้อจากรถขายยาเร่

 3. ซื้อยาแผนโบราณที่มีฉลากและข้อความดังนี้
    - ชื่อยา และเลขที่หรือรหัสใบสำคัญการขึ้นทะเบียนยา
    - ปริมาณของยาที่บรรจุ
    - เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
    - ชื่อผู้ผลิตและจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยา
    - วัน  เดือน  ปี  ที่ผลิตยา
    - คำว่า  "ยาแผนโบราณ"  ให้เห็นได้ชัดเจน
    - คำว่า  "ยาใช้ภายนอก"  หรือ  "ยาใช้เฉพาะที่"  แล้วแต่กรณี
      ด้วยอักษรสีแดงเห็นได้ชัดเจน  ในกรณีที่เป็นยาใช้ภายนอก
      หรือยาใช้เฉพาะที่
    - คำว่า"ยาสามัญประจำบ้าน" ในกรณีที่เป็นยาสามัญประจำบ้าน
    - คำว่า  "ยาสำหรับสัตว์"  ในกรณีเป็นยาสำหรับสัตว์


 ข้อมูลประกอบ

 • ยาแผนโบราณได้จากการพัฒนาสมุนไพรที่ใช้แล้วได้ผล
  โดยนำมาทำให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกในการใช้มากยิ่งขึ้นเช่น
  เป็นยาลูกกลอน  ยาผง  และเป็นยาที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะ
  แผนโบราณ  ซึ่งจะอาศัยความรู้จากตำราหรือเรียนสืบต่อกันมา
  มิใช่การศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์
  ยาแผนโบราณซึ่งเป็นที่ยอมรับของกฏหมาย  จะต้องปรากฏใน
  ตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศหรือรับขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น

   กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 1 /03 /43

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (06/พศ.2540)
  สนง.คณะกรรมการอาหารและยา
  กระทรวงสาธารณสุข
  โทร. 5918472-4


 หมายเหต
 • การผลิต นำเข้าและการขาย
  ยาแผนโบราณ จะต้องได้รับอนุญาตจาก
  สนง.คณะกรรมการอาหาร
  และยา หรือสนง.สาธารณสุข
  จังหวัด  และต้องจัดให้
  ผู้ประกอบโรคศิลปะแผน
  โบราณ  เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ
  การประจำอยู่ตลอดเวลา
  ที่เปิดบริการ

 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้