Make your own free website on Tripod.com
    thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก 

หัวข้อย่อย

- การเตรียมดินเพาะกล้า
- การเตรียมแปลงปลูก/ย้ายกล้า
- การดูแลรักษา
- การเก็บเกี่ยว
- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

- ?

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

- การปลูกกะเพรา
- การปลูกโหระพา
- การปลูกผักชี
- การปลูกมะละกอ
- การปลูกผักบุ้งจีน

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้


 

 

ปลูกพริกขี้หนู (Hot Chilli)

          พริกขี้หนูสามารถปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิด  แต่ดินที่เหมาะ
  สมที่สุดคือดินร่วนปนทราย  ที่มีการระบายน้ำได้ดี  มีความเป็นกรด
  เป็นด่างของดิน 6.0 - 6.8  ปลูกได้ตลอดปี  พริกขี้หนูเป็นพืชที่ใช้
   ส่วนของผลบริโภค  ในรูปของพริกสดและพริกแห้ง  และสามารถใช้
  ประกอบอาหารได้หลายชนิด  มีรสเผ็ด

          

          การเตรียมดินเพาะกล้า

 1. ใช้จอบขุดหน้าดินลึก 15 - 20 ซม.(1 หน้าจอบ) 
  เตรียมทำเป็นแปลงกว้าง 1 เมตร

 2. ผสมปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว  คลุกเคล้าดินกับปุ๋ย
  ให้เข้ากัน

 3. ปรับหน้าดินให้ละเอียดและเรียบ

 4. หว่านเมล็ดให้ทั่วแปลง

 5. ใช้แกลบหรือฟางข้าวบางๆกลบหน้าดิน

 6. รดน้ำให้ชุ่ม

 7. อายุของต้นกล้าที่ควรย้ายปลูก  ประมาณ 25 - 30 วัน

  การเตรียมแปลงปลูกและย้ายกล้า

 8. ใช้จอบขุดหน้าดินลึก 15 - 20 ซม. ทำแปลงขนาดกว้าง 1 เมตร
  ความยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่

 9. ผสมปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  คลุกเคล้ากับดิน

 10. ขุดหลุมปลูกโดยใช้ระยะห่างระหว่างต้น 30 ซม.  ระหว่างแถว
  70 - 80 ซม.

 11. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15  อัตราส่วนหลุมละ 1/2
  ช้อนชา  ทับหน้าปุ๋ยเคมีด้วยปุ๋ยคอกหลุมละ 1 กะลามะพร้าว

 12. ถอน แยกต้นกล้าลงปลูก  หลุมละ 1 ต้น

 13. ราดน้ำตามให้ชุ่ม

  การดูแลรักษา

 14. การให้ปุ๋ย  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  หรือ 13-13-21
  อัตรา 1 ช้อนชาต่อต้น  ทุกๆ 15 - 20 วัน  โดยโรยห่างโคนต้น
  5 ซม. และรดน้ำตามทันที

 15. หรือจะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ  โดยใช้ปุ๋ย
  วิทยาศาสตร์น้อยลงได้

 16. การให้น้ำ  ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน  อย่าให้ขาดน้ำ
  โดยเฉพาะช่วงแรกหลังย้ายปลูก

 17. การพรวนดินกำจัดวัชพืช ควรพรวนดินและกำจัดวัชพืช
  ในระยะแรก  อย่าให้วัชพืชรบกวน จะแย่งอาหารได้

  การเก็บเกี่ยว

 18. พริกขี้หนูเป็นพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวได้หลัง ย้ายกล้าลงปลูก
  60 - 90 วัน  การเก็บเกี่ยวควรเก็บทุกๆ 5 - 7 วัน
  โดยใช้วิธีเด็ดทีละผล  อย่าเก็บทั้งช่อ เพราะผลแต่ละช่อแก่ไม่
  พร้อมกัน  พริกขี้หนูสามารถเก็บได้ยาวนานถึง 6 เดือน

  กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 15 /04 /44

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่ของ
  คู่มือการปลูกผักสวนครัว
  กรมส่งเสริมการเกษตร
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  โทร. 5793723,  5793926


 

 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้