thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก 

หัวข้อย่อย

- ปัจจัยที่กำหนดปริมาณยา
  ในนมแม่
- ตัวอย่างยาที่ห้ามใช้
- ตัวอย่างยาที่ควรระวัง
  ในการใช้
- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

-

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

การใช้ยา

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้


 

 

การใช้ยาของแม่ลูกอ่อน ระหว่างให้นมทารก

          เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่านมแม่เป็นอาหารที่สมบูรณ์ที่สุด
  สำหรับทารก  นอกจากมีคุณค่าทางโภชนาการครบแล้ว
  ทารกที่ดื่มนมมารดายังได้รับภูมิคุ้มกันโรคจากแม่อีกด้วย
  ซึ่งนมผงสำหรับนมทารกที่เลียนแบบนมแม่ไม่สามารถให้ได้
  จึงแนะนำให้เลี้ยงทารกด้วยนมแม่โดยเฉพาะ 3-4 เดือนหลังคลอด

            ในกรณีแม่ลูกอ่อนไม่สบาย  การรับประทานยาบางอย่าง
  อาจมีการขับออกทางน้ำนม  และส่งผลกระทบต่อทารกได้
  แม่ลูกอ่อนที่เลี้ยงลูกด้วยนมตนเองจึงต้องระวังเสมอเมื่อใช้ยา

             ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดกับทารกที่บริโภค
  นมแม่ที่รับประทานยา จึงมี

 ข้อแนะนำการใช้ยาระหว่างให้นมทารกดังนี้

 1. ควรรับประทานยาเท่าที่จำเป็น  และหลีกเลี่ยงการซื้อยากินเอง

 2. ถ้าแม่ต้องรับประทานยาที่อันตรายรุนแรงตามทฤษฎี  ต้องหยุด
  ให้นมทารกชั่วคราว  และใช้นมผงสำหรับทารกแทน

 3. พิจารณาการให้ยาโดยวิธีทางอื่นแทนการรับประทานยา  เช่น
  การใช้ยาพ่นแทนยารับประทานในโรคหอบหืด,  การใช้แก้อาการ
  คัดจมูก ชนิดหยอดแทนชนิดรับประทาน  การใช้ยาระบายชนิด
  ไม่ดูดซึม (ไฟเบอร์) แทนชนิดดูดซึม

 4. การให้ลูกดูดนมให้อิ่มก่อนรับประทานยา  และคาดว่าลูกจะหลับ
  นาน 6 - 8 ชม. เนื่องจากเป็นเวลาที่ยาส่วนใหญ่มีระดับต่ำสุด
  ในเลือด

 5. หลีกเลี่ยงการให้นมลูก 3-4 ชม. หลังการรับประทานยา เนื่องจาก
  เป็นเวลาที่ยาส่วนใหญ่มีระดับสูงสุดในเลือด

 6. กรณีที่ทารกมีอาการผิดปกติจากการดื่มนมแม่ที่กำลังรับประทาน
  ยา  ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร  ถึงความเป็นไปได้ของผล
  จากยา


  ข้อมูลประกอบ

   ปัจจัยที่กำหนดปริมาณยาในนมแม่ที่  อาจส่งผลกระทบต่อทารก

 1. ความเข้มข้นของยาในเลือดซึ่งถูกกำหนดโดยขนาดใช้ยา  และ
  ความถี่ในการให้ยา
 2. อัตราส่วนปริมาณยาในนม / เลือด  ซึ่งขึ้นกับคุณสมบัติของยา
  เช่น  การละลายในไขมัน,  การจับกับโปรตีนในเลือด,  ค่าความ
  เป็นกรด - ด่าง  ของน้ำนมกับเลือด
 3. ช่วงระยะห่างของการรับประทานยา  และ เวลาที่ให้นมทารก
 4. ปริมาณนมมารดาที่ทารกบริโภคและอายุของทารก

 

  กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 30 /01 /44

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (พศ.2544)
  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  ถ.สุขุมวิท   กรุงเทพฯ
  www.bumrungrad.com


 หมายเหต

 ตัวอย่างยาที่ห้ามใช้
 ขณะให้นมทารก

 • Amiodarone 
  (Cordarone)
 • ยารักษาโรคมะเร็ง
 • Chloramphenicol
  (รูปแบบยาหยอดตา 
  ปลอดภัย)
 • Ergotamine(Cafergot)
 • Lithium
 • Retinoids
 • ยากดภูมิคุ้มกัน  เช่น
  Arathioprine,
  Cyclosporine,
 • Methotrexate

 ตัวอย่างยาที่ควรระวัง
 ในการใช้ขณะให้นมทารก

 • Metronidarsle
  (Flagyl)
 • Sulfonamite
 • Tetracycline
 • Aspim
 • ยาขับปัสสาวะ
 • ยาสเตียรอยด์
 • ยารักษาโรคไทรอยด์

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้