พระพุทธชินสีห์ 108 ปี บวรนิเวศ

 

พระพุทธชินสีห์

วัตถุมงคลที่จัดสร้าง ที่ระลึก ๑๐๘ ปี บวรนิเวศ

 

วัดบวรนิเวศวิหาร

   


 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
(เจริญ สุวฑฺฒโน) สกลมหาสังฆปริณายก
(3 ตุลาคม พ.ศ. 2456—ปัจจุบัน)
เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2532
ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประวัติพระพุทธชินสีห์

 • พระพุทธชินสีห์นี้  มีตำนานกล่าวไว้ในพงศาวดารเหนือว่า
  พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินราช
  และพระศาสดา  เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๑๕๐๐

 • กาลต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๗๒ สมเด็จพระบวรราชเจ้า
  ผู้ทรงสร้างวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ทรงเชิญมาจาก
  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกมาไว้ในมุข
  หลังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

 • ครั้นปี พ.ศ. ๒๓๘๐   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  อัญเชิญออกสถิตหน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือพระโต

 • พระพุทธชินสีห์เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามอย่างน่าพิศวง
  และเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  มีพุทธานุภาพอันทรงพลัง
  แห่งพระบริสุทธิคุณ  พระเมตตาคุณ  
  คุ้มครองคนดีที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอน

 

 


พระพุทธรูปบูชา  "พระพุทธชินสีห์ ๑๐๘ ปี บวรนิเวศ"
 •  เนื้อ "นวรัตนโลหะ"  ขนาดหน้าตักกว้าง ๕ นิ้ว
 •  ลักษณะองค์พระจำลองแบบมาจาก  พระพุทธชินสีห์ซึ่งประดิษฐานเป็น
   องค์พระประธานอยู่ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
 •  ลักษณะองค์พระประทับนั่งมารวิชัย
 •  พระเกตุรัศมีเปลวเพลิง  เม็ดพระศกก้นหอย
 •  ฐานองค์พระ ๖ ชั้น
   ประกอบด้วยชั้นล่างสุด หน้ากระดานเป็นลายเครือเถา
   ชั้นที่สองฐานดอกบัวตูม
   ชั้นที่สามฐานแข้งสิงห์
   ชั้นที่สี่ฐานหมอนลายกนก
   ชั้นที่ห้าฐานบัวหงายซ้อน
   ชั้นที่หกลายเกษรบัว
 •  ด้านหน้าฐานองค์พระ  ได้อัญเชิญสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ จปร.
   บนพญานาคคู่  มาประดิษฐานที่ฐานผ้าทิพย์
 •  ด้านหลังฐานองค์พระ ได้อัญเชิญสัญลักษณ์พระนามย่อ  ญสส.
   มาประดิษฐานไว้

 

 เหรียญพระพุทธชินสีห์ไพรีพินาศ
 • มีการจัดสร้างเป็นเนื้อทองคำ  เนื้อเงิน  เนื้อกาหลั่ยทอง  และเนื้อทองแดง
 •  ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่สองหน้า
 •  หน้าหนึ่งเป็นลักษณะองค์พระ  ได้ย่อแบบมาจากพระพุทธชินสีห์
 •  ด้านบนของเหรียญมีข้อความ " ๑๐๘ ปีบวรนิเวศ " โค้งตามรูปเหรียญ
 •  ด้านล่างมีข้อความ " พระพุทธชินสีห์ " และใต้ข้อความพระพุทธชินสีห์
   มีข้อความว่า " วัดบวรนิเวศวิหาร " โค้งตามรูปเหรียญ
 •  อีกด้านหนึ่งลักษณะองค์พระ  ได้ย่อแบบมาจากพระไพรีพินาศ
 •  ด้านบนของเหรียญไม่มีข้อความใด
 •  ด้านล่างมีข้อความ " พระไพรีพินาศ " และใต้ข้อความพระไพรีพินาศ
   มีข้อความว่า " วัดบวรนิเวศวิหาร " โค้งตามรูปเหรียญ
 •  โดยทั้งสองด้านจะปรากฏสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ จปร.
   บนพญานาคคู่  อยู่ทางเบื้องขวาขององค์พระ
 •  และพระนามย่อ  ญสส. อยู่เบื้องซ้ายขององค์พระ

 

     พระพุทธรูปบูชาพิเศษ

 • จัดสร้างพระพุทธชินสีห์ ๑๐๘ ปี บวรนิเวศเนื้อนวรัตนโลหะ
 •  ลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธรูปบูชา  ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว  แต่มีขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว
 •  จัดสร้างไว้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขพิเศษ
   

 


พระพุทธชินสีห์

๑๐๘ ปี บวรนิเวศ

ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว
บูชาองค์ละ ๑,๔๙๙ บาท


เหรียญพระพุทธชินสีห์
ไพรีพินาศ
เนื้อทองคำหนักหนึ่งบาท

บูชาเหรียญละ ๙,๙๙๙ บาท

 


เหรียญพระพุทธชินสีห์
ไพรีพินาศ
เนื้อเงิน

บูชาเหรียญละ ๓๙๙ บาท


เหรียญพระพุทธชินสีห์
ไพรีพินาศ
เนื้อกาหลั่ยทอง

บูชาเหรียญละ ๑๒๙ บาท

 


เหรียญพระพุทธชินสีห์
ไพรีพินาศ
เนื้อทองแดง

บูชาเหรียญละ ๘๙ บาท

๑. พิธีอธิฐานจิตสู่มวลสารและทองชนวนโลหะ
     จารแผ่นพระยันต์และประธานมวลสาร
     จัดขึ้น ณ พระตำหนักสมเด็จพระญาณสังวร
     สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๒. พิธีมหาพุทธาภิเษก
     จัดขึ้น ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
     โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๕  (ขึ้น ๙ ค่ำ
     เดือน ๑๒)  พฤศจิกายน ๒๕๔๓
๓. พิธีอธิษฐานจิต
     สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช
     สกลมหาสังฆปริณายก  ทรงเมตตาอธิษฐาน
     จิตเป็นเวลานาน

แหล่งข้อมูล
เอกสารเผยแพร่  (พ.ศ. ๒๕๔๓)
รำลึก ๑๐๘ ปี บวรนิเวศ
สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ
๕๓๘/๓  ถนนสามเสน  ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
โทร. ๐๒ - ๖๖๘๘๙๙๕ - ๖
โทรสาร  ๐๒ - ๒๔๑๑๓๐๙
E-mail (ชั่วคราว)
 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                     ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ     โทร. 02 7637734 - 5   081 6847745