thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

- สนง.คณะกรรมการ
  คุ้มครองผู้บริโภค

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

- แผนที่
- แค้ตตาล้อคโครงการ
- เข็มทิศ

 

 

 

 

เลือกซื้อบ้านจัดสรร

 

 1. หลีกเลี่ยงการซื้อบ้านกับผู้ประกอบการที่เคยถูกดำเนินคดี
  หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดี
  เพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงในการซื้อบ้าน
 2. ตรวจสอบโฉนดที่ดินในโครงการที่ท่านสนใจ
  ว่าผู้ประกอบการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน
  ในโครงการที่ขายหรือไม่
  รวมทั้งมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินใดหรือไม่
  และถ้ามีขอคำยืนยันจากผู้ประกอบการนั้น
  ว่าสามารถโอนกรรมสิทธิให้ได้
 3. ตรวจสอบทุนจดทะเบียนของบริษัท
  เพื่อดูว่าส่วนของทุน ที่เหลือติดลบหรือไม่
  เช่น ถ้าบริษัท ก. มีทุนจดทะเบียน  200  ล้านบาท
  แต่ทุนที่เหลือมีค่าติดลบเท่ากับ 100  ล้านบาท
  ถ้าแสดงว่าบริษัทนั้น  มีสภาพหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน
  บริษัท ก. จึงไม่อยู่ในสภาพที่จะดำเนินธุรกิจ ต่อไปได้
  โดยสามารถตรวจสอบได้ที่กระทรวงพานิชย์
 4. ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างของบ้านที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง
  ในโครงการที่ท่านต้องการจะซื้อ

  โดยเปรียบเทียบมาตรฐาน และคุณภาพของการก่อสร้าง
  กับโครง การอื่นๆ  ซึ่งเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากผู้ซื้อทั่วไป
 5. ตรวจสอบสภาพโครงการที่เสร็จแล้วของผู้ประกอบการ
  ว่ายังคงสภาพความสวยงาม และเป็นระเบียบ  มากน้อยเพียงไร
  หรือสอบถามจากลูกบ้านเดิมในโครงการที่ต้องการจะซื้อ
  ว่าทุกอย่างถูกต้องเป็นไปตามสัญญา หรือไม่
 6. ตรวจสอบรายละเอียดของสาธารณูปโภค
  เช่น ถนน น้ำประปา ท่อระบายน้ำ   แสงสว่างในโครงการ ฯลฯ
  และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นสโมสร  สวนสาธารณะ
  ว่าเป็นไปตามคำโฆษณาหรือไม่
 7. ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายให้ชัดเจน
  ว่าเป็นข้อ สัญญาที่เป็นธรรมหรือไม่
 8. ตรวจสอบการรับประกันโครงสร้างของตัวบ้าน หรีออาคาร
  ว่ามีหรือไม่อย่างไร
 9. พีงระลึกอยู่เสมอว่า การซื้อบ้านในขณะที่บ้านยังสร้างไม่เสร็จ
  หรือกำลังดำเนินการก่อสร้าง  คุณยัง มีความเสี่ยงอยู่
  เช่น  บ้านอาจไม่เสร็จตามสัญญา
  ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง  อาจต้องยกเลิกโครงการ ฯลฯ ฉะนั้นผู้บริโภคต้องเอาใจใส่ติดตามอยู่เสมอ
  จนกว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น

 

   กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 1 /01 /43

แหล่งข้อมูล

- สนง.คณะกรรมการ
  คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  โทรศัพท์สายด่วน 1166

- ฝ่ายข้อมูลไทยฮาว.คอม


 ข้อมูลประกอบ

 • ตรวจสอบว่าที่ดินของ
  โครงการฯ เสี่ยงต่อการถูก
  เวนคืน  หรือติดจำนอง
  อยู่หรือไม่ โดยนำเลขที่
  ่โฉนดที่ดิน ไปตรวจการติด
  จำนองได้ที่กรมที่ดินจังหวัด
  ตรวจสอบการถูกเวนคืนที่
  การทางพิเศษสำนักงานเขตฯ
  กรมทางหลวงกรมโยธาธิการ
 • สังเกตุดูสภาพแวดล้อมว่า
  รอบๆโครงการ  มีชุมชนที่
  อยู่อาศัยเป็นอย่างไร ทั้งใน
  แง่สิ่งก่อสร้าง และประเภท
  ผู้อยู่อาศัย
 • ความสะดวกในการเดินทาง
  มีเพียงพอหรือไม่  
  ความคล่องตัวของการจราจร
  ว่าติดขัดหรือไม่
  มีระบบขนส่งมวลชน  เช่น
  รถเมล์โดยสาร  รองรับมาก
  พอหรือไม่
 • เลือกบ้านที่ห้องนอนและหรือ
  ห้องที่ต้องอยู่บ่อยๆ เป็นห้อง
  ที่ไม่อยู่ทางทิศตะวันตก
  เพราะแสงแดดช่วงเวลาบ่าย
  จะสาดส่องโดนมากที่สุด
  ทำให้ร้อนมากกว่าปกติ

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้