thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก 

หัวข้อย่อย

- อาการและอาการแสดง
- สาเหตุ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
   การดำเนินชีวิตประจำวัน
- โรคแทรกซ้อนของการไม่
  รักษาโรคความดันโลหิตสูง

-
เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

 

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

-

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้


 

 

การรักษาโรคความดันโลหิตสูง

              ความดันโลหิต  หมายถึง  ความดันภายในหลอดเลือดแดง
    แบ่งออกเป็น 2 ชนิด  ได้แก่ ความดันซิสโตลิคหรือความดันตัวบน
    เป็นความดันโลหิตที่เกิดขึ้นในขณะที่หัวใจทำการบีบตัว
    เพื่อนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย
    และความดันไดแอสโตลิคหรือความดันตัวล่าง  หรือความดันตัวล่าง
    เป็นความดันโลหิตที่วัดได้ในระหว่างหัวใจคลายตัว  ค่าปกติของ
    ความดันขณะบีบตัวจะสูงกว่าค่าความดันคลายตัว  หน่วยที่วัดเป็น
    มิลลิเมตรปรอท

 • ระดับความดันปกติ

  การวัดระดับความดันโลหิตควรวัดขณะพัก  หากเกิดอาการ
  ตื่นเต้น ตกใจ ดีใจ หรือมีการออกกำลังกาย  ค่าความดันโลหิต
  จะสูงขึ้น  และจะมีค่าต่ำลงในระหว่างการพักหรือนอนหลับ
  ระดับความดันจึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  และความดันโลหิต
  จะสูงขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น  น้ำหนักมากเกินไป  ดื่มสุราหรือ
  มีอารมณ์เครียด  แต่ไม่ควรสูงกว่า 140/90 มม. ปรอท

 • ความดันโลหิตสูง

  ค่าความดันโลหิตตั้งแต่ 140/90 มม. ปรอท ถือว่าสูงผิดปกติ
  ถ้าความดันโลหิตสูงเกินเป็นระยะเวลานาน  จะทำให้เกิด
  ภาวะหัวใจโต  ไตเสื่อม  สมองเสื่อม  รวมถึงอาการอื่นๆ เช่น
  หัวใจวาย  หลอดเลือดหัวใจตีบ  ไตวาย  หรือ  เส้นโลหิตในสมอง
  ตีบหรือแตก  ทำให้เกิดอัมพาตได้

 • อาการและอาการแสดง

  ในรายที่ความดันโลหิตสูงมากๆ  อาจมีอาการดังนี้  คือ
     - ปวดศีรษะแบบตื้อๆ
     - มีเลือดกำเดาออก
     - สับสนมึนงง
     - สูญเสียความจำ
     - อาจมีอาการสั่นเล็กน้อย
  แต่บางรายที่มีความดันโลหิตเล็กน้อย  อาจไม่มีอาการชัดเจน
  แต่ตามมาด้วยภาวะแทรกซ้อน  ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษา
  เป็นระยะเวลานาน  เช่น ตามัว  ไตวาย  เป็นต้น

 • สาเหตุ

 1. ส่วนใหญ่ไม่พบสาเหตุที่ชัดเจน  แต่พบว่ามีความไม่สมดุล
  ของปัจจัยต่างๆในร่างกาย เช่น สารที่กระตุ้นให้เส้นเลือดตีบ

 2. ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา  เช่น
    - หลอดเลือดแดงตีบแข็ง  เนื่องจากมีสารไขมันอุดตัน
       ทำให้ขาดความยืดหยุ่น  ขนาดของรูหลอดเลือดเล็กลง
       ทำให้ความต้านทานปลายทางรวมของหลอดเลือดสูงขึ้น
    - อัตราการกรองของไตจะลดลงและปริมาณเลือดไปยังไต
       ลดลง

 3. แบบแผนการดำรงชีวิต  เช่น  อาหารที่มีไขมันและคลอเรส
  เตอรอลสูง  อาหารเค็ม  การดื่มแอลกอฮอล์  การสูบบุหรี่ซึ่ง
  จะทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น  และการที่ไม่ได้ออกกำลังกาย
  อย่างสม่ำเสมอ

 4. จากโรคเรื้อรังอื่นๆ ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น เช่นโรคโลหิตจาง
  อย่างรุนแรง  เบาหวาน  เป็นต้น

 5. จากโรคบางชนิดที่ทำให้ความดันโลหิตสูง เช่นโรคหัวใจบางชนิด
  โรคต่อมไร้ท่อ  โรคไตบางชนิด  เป็นต้น

 • ถ้าคุณมีความดันโลหิตสูง  สิ่งที่สำคัญคือ

 1. คุณควรได้รับการรักษาเพื่อควบคุมความดันโลหิต
  ให้ลดลงสู่ระดับปกติเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน
  ที่เกิดตามมาจากความดันโลหิตสูง

 2. ควรได้รับการตรวจร่างกาย  เพื่อดูการไหลเวียนของเลือด

 3. ตรวจประวัติทางครอบครัว  

 4. การตรวจคลื่นหัวใจ  (EKG)  ซึ่งจากการตรวจ  
  แพทย์อาจทำการรักษาเพื่อลดความดันโลหิต

 5. เริ่มต้นด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต
  เช่นการรับประทานอาหาร,  การเลิกสูบบุหรี่
   หรือเพิ่มกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

 6. อาจได้รับยาลดความดันในกรณีที่แพทย์เห็นว่าเหมาะสม

 

ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไร ?

 • การควบคุมการรับประทานอาหาร
  จะสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้โดยการการ
  - เลือกรับประทาน โดยเฉพาะผัก ผลไม้  อาหารที่มีไขมันต่ำ 
  - การลดการรับประทานอาหารรสเค็ม
    เนื่องจากการรับประทาน อาหารรสเค็มจัด
   จะทำให้เกิดการบวมน้ำ  และทำให้ปริมาณเลือดสูงขึ้น  
    ซึ่งส่งผลให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นได้
  - จากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวมีความสัมพันธ์
    กับการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตได้
    ผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน  มักมีความดันโลหิตสูง
    ดังนั้น  การลดน้ำหนักสามารถลดความดันโลหิตได้

 • การสูบบุหรี่
  เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่จะส่งผลต่อโรคหัวใจ
  ดังนั้นถ้าคุณหยุดสูบบุหรี่ได้  คุณจะลดความเสี่ยงของการเกิด
  ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจได้

 • การออกกำลังกาย  อย่างสม่ำเสมอ
  ไม่เพียงแต่จะช่วยควบคุมน้ำหนักแล้ว
  ยังสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้  ดังนั้นแพทย์อาจแนะนำ
  การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคุณได้


  ข้อมูลประกอบ

โรคแทรกซ้อนของการไม่ได้รักษาโรคความดันโลหิตสูง

             ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้  
    อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ดังต่อไปนี้ คือ
    หัวใจโต   ไตถูกทำลาย   เส้นโลหิตอุดตันในสมอง   หัวใจวาย
    ผนังเส้นเลือดแดงหนา  เป็นต้น

  กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 06 /08 /44

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (พศ.2544)
  ฝ่ายเภสัชกรรม
  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  ถ.สุขุมวิท   กรุงเทพฯ
  www.bumrungrad.com

- เอกสารเผยแพร่  (พศ.2546)
  โรงพยาบาลคามิลเลียน
  ถ.สุขุมวิท ซอย55  กรุงเทพฯ
  โทร.02-3910136, 3915724


 หมายเหตุ

 

 

 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                    กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้