thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- อาการไข้หวัด
- อาการไข้หวัดใหญ่
- ภาวะแทรกซ้อนของไข้หวัด
- ภาวะแทรกซ้อนของไข้หวัด
  ใหญ่
- การแพร่ของไข้หวัด
- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

-

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

-

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

-

 

 

ทำอย่างไรเมื่อเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่

   ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่   เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส
     เหมือนกัน  แต่เป็นคนละชนิดกัน  เป็นได้กับคนทุกเพศทุกวัย
     พบระบาดได้ตลอดปี แต่จะเกิดมากในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง
     เช่น  ฤดูฝนต่อกับฤดูหนาว

 

    ข้อควรปฏิบัติเมื่อเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่

     ไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่หายได้ง่ายถ้าคุณปฏิบัติตัวดังนื้

 1. นอนพักผ่อนให้มากที่สุด  และควรอยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเท
  ได้สะดวก

 2. กินอาหารที่มีประโยชน์และย่อยง่าย  และควรดื่มน้ำมากๆ

 3. ขณะมีไข้ไม่ควรอาบน้ำ  แต่ควรทำความสะอาดร่างกาย  โดยใช้
  ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวและข้อพับให้ทั่ว

 4. ปิดปาก  จมูก  เวลาไอจาม  และบ้วนน้ำลายลงในภาชนะที่มีฝา
  ปิดและใส่ยาฆ่าเชื้อโรค  หรือบ้วนใส่ถุงพลาสติค รวมทั้งกระดาษ
  เช็ดน้ำมูก  น้ำลายลงในถุงด้วย  แล้วปิดปากถุงให้แน่น  นำไปทิ้ง
  ถังขยะที่มิดชิด  เพื่อมิให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น

 5. เพื่อความปลอดภัยจากโรคแทรกซ้อนและให้โรคทุเลาเร็วที่สุด
  ควรไปพบแพทย์เพื่อไปรักษาและขอคำแนะนำ

 6. ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  อย่างเครงครัด

 7. ควรหยุดพักทำงานหรือหยุดเรียนชั่วคราว จนกว่าจะหายเป็นปกติ
  เพื่อป้องกันการแพร่ของโรค


  ข้อมูลประกอบ

   ลักษณะอาการของไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่คล้ายคลึงกันมาก
   แต่ไข้หวัดใหญจะมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา

   อาการไข้หวัด  เริ่มด้วยอาการปากแห้ง คอแห้ง แสบและคันคอ
   ต่อมาจะมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล  ไอ  จาม  อ่อนเพลีย และปวด
   เมื่อยตามตัว  อาการมีไข้จะมีหรือไม่มีก็ได้

   อาการไข้หวัดใหญ่   เริ่มด้วยอาการมีไข้ หนาวสั่น อ่อนเพลีย
   ปวดศรีษะ  โดยเฉพาะบริเวณหน้าผากและกระบอกตา  ปวดกล้าม
   เนื้อ  ปวดเมื่อยตามตัว  ต่อมาจะมีอาการคัดจมูก  น้ำมูกไหล  ไอ
   เจ็บคอ เคืองตา หน้าแดง  ตาแดง  อาการไข้มักจะเป็นอยู่ 2 - 4 วัน
   แล้วไข้จะค่อยๆลดลง


   ** ในขณะที่ป่วยเป็นไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่  ถ้าผู้ป่วยปฏิบัติตัวอย่าง
      ถูกวิธี อาการต่างๆจะหายภายใน 2 - 7 วัน แต่ถ้าไม่ได้รับการดูแล
      รักษาอย่างถูกต้องแล้วอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ **

    ภาวะแทรกซ้อนของไข้หวัด

 • น้ำตาไหล  กลัวแสง  หนังตาบวม  เยื่อบุตาอักเสบ
 • ปวดหู  หูน้ำหนวก
 • หลอดลมอักเสบ  กล่องเสียงอักเสบ
 • ปอดบวม

    ภาวะแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่

 • หูน้ำหนวก
 • หลอดลมอักเสบ
 • ปอดบวม  ปอดอักเสบ
 • กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
 • สมองอักเสบ

  กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 27 /12 /43

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (พศ.2540)
  กองส่งเสริมสาธารณสุข
  สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร


 หมายเหตุ

 การแพร่ของไข้หวัด

  ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่  สามารถ
 ติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
  ได้อย่างรวดเร็ว  โดย :

 • หายใจเอาเชื้อโรคที่ลอยอยู่
  ในอากาศเข้าไป
 • สัมผัสกับน้ำมูก  น้ำลาย และ
  เสมหะของผู้ป่วย จากการไอ
  จาม
 • ใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับ
  ผู้ป่วย เช่น ผ้าเช็ดหน้า ช้อน
  ส้อม  แก้วน้ำ  ฯลฯ

 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้