Make your own free website on Tripod.com
    thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก 

หัวข้อย่อย

ลักษณะเด่นๆ (ด้านหน้า)
  เพื่อเป็นจุดสังเกตว่าเป็น
  ธนบัตรฉบับจริง

- ลักษณะพิเศษที่ปรากฎ
  ภายใต้รังสีเหนือม่วง
  (แบล๊กไลท์)
- วิธีดูแลและตรวจสอบ
  ธนบัตร
- วิธีเก็บรักษาและใช้ธนบัตร
  ให้หมุนเวียนได้นาน
- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

- ตรวจสอบธนบัตร    10 บาท
- ตรวจสอบธนบัตร    20 บาท
-
ตรวจสอบธนบัตร  100 บาท
-
ตรวจสอบธนบัตร  500 บาท
-
ตรวจสอบธนบัตร1000 บาท

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้


 

 

วิธีดูและตรวจสอบธนบัตรไทย / 50 บาท

ธนบัตร 50 บาท (โพลิเมอร์)
ออกใช้วันที่ 18 สิงหาคม 2540

รูปธนบัตรไทย 50 บาท (หน้า)

 

ภาพเงา
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
ลักษณะคล้ายลายน้ำ
มองเห็นได้เมื่อยกส่องดู
กับแสงสว่าง

 

ตัวขนาดจิ๋ว
คำว่า "50" ขนาดจิ๋ว
อ่านออกโดยใช้แว่นขยาย

 

ตัวเลขแฝง
"50" ซ่อนในลายไทย มองเห็นได้
เมื่อยกเอียงเข้าหาแสงสว่าง
โดยมองจากมุมล่างขวาเข้า
หาด้านซ้ายของช่องใส

 

ช่องใส
ช่องใส มองเห็นทะลุได้ทั้ง
สองด้าน ตรงกลางดุนนูน
เป็นเลย "50"

 

รูปธนบัตรไทย 50 บาท (หลัง)

 

ลักษณะเด่นๆ (ด้านหน้า) เพื่อเป็นจุดสังเกตว่าเป็นธนบัตรฉบับจริง 

มีดังนี้

 1. ภาพเงาพระบรมฉายาสาทิสักษณ์ ลักษณะคล้ายลายน้ำ
  มองเห็นได้เมื่อยกย่องส่องดูกับแสงสว่าง

 2. ช่องใสมองเห็นทะลุทั้งสองด้าน

 3. พระครุฑพ่าห์ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพิมพ์ในตำแหน่งตรงกัน
  เมื่อยกส่องดูกับแสงสว่างจะเห็นซ้อนทับกันสนิท

 4. รูปลายดอกลอยบนด้านหน้าอยู่ในตำแหน่งตรงกับรูปลายดอกลอย
  บนด้านหลัง   เมื่อยกส่องดูกับแสงสว่างจะเห็นรูปลายดอกลอย
  ที่สมบูรณ์

รูปธนบัตรไทย 50 บาท (หน้า) ดูด้วยแสงเหนือม่วง

ลักษณะพิเศษที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แบล๊กไลท์)

 • หมวดอักษรและเลขหมาย เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง

 • บริเวณตรามหาจักรี  จะปรากฎอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร"
  เป็นสีเหลืองเรืองแสง


วิธีดูแลและตรวจสอบธนบัตร

     1.  ยกธนบัตรขึ้นส่องแสงสว่าง และโปรดสังเกต

พระ
ครุฑ
พ่าห์

รูป
ลาย
ดอก
ลอย

ภาพเงา
พระบรม
ฉายา
สาทิส
ลักษณ์

กลาง
ช่องใส ดุนนูน
เป็นเลข "50"

     2.  ยกธนบัตรเอียงเข้าหาแสงสว่าง และโปรดสังเกตเลขแฝง "50"
           ซ่อนในลายไทย โดยมองผ่านจากมุมล่างขวาเข้าหาด้านซ้าย
          ของช่องใส


 

วิธีเก็บรักษาและใช้ธนบัตรให้หมุนเวียนได้นาน

 • เก็บธนบัตรในลักษณะเหยียดตรง ไม่พับธนบัตร
  หากจำเป็นควรพับด้านหน้าที่มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
  ซึ่งพิมพ์เส้นนูนไว้ข้างใน

 • เก็บธนบัตรให้ห่างจากความชื้น ความร้อนหรือเปลวไฟ

 • จับจ่ายใช้สอยธนบัตรด้วยความระมัดระวังไม่ขยำขยี้
  หรือทำให้ฉีกขาด และไม่ทำธนบัตรสกปรก


    หมายเหตุ

      หากธนบัตรกลับมาใช้หมุนเวียนได้นานขึ้น 
  
ปริมาณการผลิตธนบัตรใหม่เพื่อทดแทนธนบัตรเก่าหรือชำรุดจะลดลง
   เป็นการประหยัดทรัพยากรของชาติได้อีกทางหนึ่ง

 

  กลับไปด้านบนสุด                                                             กลับไปหน้าที่แล้ว

 12 /05 /44

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่  (พศ.2544)
  กระทรวงการคลัง
  www.mof.go.th


 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data     Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้