Make your own free website on Tripod.com
    thaihow.com        ให้หลักเกณฑ์แก่คุณเพื่อการตัดสินใจ          ไทยฮาว.คอม

 

 

 


หน้าแรก

หัวข้อย่อย

- เกร็ดประสบการณ์ 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

 www.legal-ex.go.th

 

ข้อมูลไทยฮาวอื่นๆ
ที่มีหัวข้อใกล้เคียง

อุปกรณ์ประกอบ
เพื่อการนี้

 เอกสารประกอบยื่นคำร้อง
 - รายชื่อและที่อยู่เจ้าหนี้
   คนเดียวหรือหลายคน
 - ชื่อและคุณสมบัติของ
   ผู้ทำแผน
 - หนังสือยินยอมของผู้ทำแผน
 - กรณีที่เจ้าหนี้เป็นผู้ร้องขอ
  จะต้องแนบรายชื่อและที่อยู่
  ของ เจ้าหนี้อื่นเท่าที่ทราบ 
  มาพร้อมคำร้องขอ
 - กรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ร้องขอ
   ต้องแนบบัญชีแสดงรายการ
   ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมด
   ที่มีอยู่ รายชื่อและที่อยู่โดย
   ชัดแจ้งของเจ้าหนี้ทั้งหลาย
  มาพร้อมคำร้องขอ
 - เงินค่าขึ้นศาล และเงิน
   ประกันค่าใช้จ่าย

 

 

 

คุณสมบัติของลูกหนี้เพื่อขอฟื้นฟูกิจการ

 

 1. ลูกหนี้ต้องเป็นบริษัทจำกัด  บริษัทมหาชน จำกัด  หรือ
  นิติบุคคลอื่นตามที่กำหนดไว้ในกระทรวง
 2. ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 3. ลูกหนี้เป็นหนี้จำนวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้าน
  (เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน)
 4. มีเหตุอันสมควรและมีช่องทางในการฟื้นฟูกิจการ
 5. ลูกหนี้จะต้องไม่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว
 6. ลูกหนี้ยังไม่ได้ถูกศาลหรือนายทะเบียน ได้มีคำสั่งให้เลิก
  หรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคล  หรือมีการจดทะเบียนเลิก
  นิติบุคคลนั้น  หรือนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ต้องไม่เลิกกันด้วย
  เหตุผลอื่น  ไม่ว่าการชำระบัญชีของนิติบุคคลดังกล่าวจะเสร็จ
  หรือไม่ก็ตาม

 ข้อมูลประกอบ

 • การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นกระบวนการทางศาล
  โดยผู้ร้องขอ ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลต่างหากจากคดีแพ่ง
  หรือคดีล้มละลายธรรมดา ซึ่งได้บัญญัติเพิ่มเติมไว้ในหมวด 3/1
  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช 2483  อันเป็นการสร้างมาตรการทางกฏหมายขึ้นมาเพื่อช่วยเอื้อต่อการ
  ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 • ผู้ร้องขอต้องชำระค่าขึ้นศาล 1,000 บาท
  และต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายต่อศาลเป็นจำนวน 50,000 บาท
  ไปพร้อมกันขณะที่ยื่นคำร้องขอ
 • ผู้ร้องขอยื่นคำร้องต่อศาล  คือ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
  ศาลแพ่งธนบุรี  หรือศาลจังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งลูกหนี้ประกอบ
  ธุรกิจในเขตอำนาจศาลดังกล่าว
 • ผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ  สามารถทำได้โดยทั้งฝ่ายลูกหนี้
  และฝ่ายเจ้าหนี้
  เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ เช่น ธนาคารพาณิชย์, บริษัทเงินทุน,
  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์,  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์, ลูกหนี้ที่เป็น
  บริษัทหลักทรัพย์,  บริษัทประกันวินาศภัย, บริษัทประกันชีวิต,
  ลูกหนี้ที่อยู่ในกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐที่กำหนดในกฏกระทรวง


  เจ้าหนี้หรือลูกหนี้เหล่านี้  การจะยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ จะต้อง
  ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก   ธนาคารแห่งประเทศไทย,
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,
  กรมการประกันภัย   หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแล


   กลับไปด้านบนสุด                                                           กลับไปหน้าที่แล้ว

 1 /02 /43

แหล่งข้อมูล

- เอกสารเผยแพร่ของ
  สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
  Bussiness Reorganisation
  Office
  กรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม
  โทร. 6792525
  www.legal-ex.go.th


 

 

เกร็ดประสบการณ์


 ข้อมูลจาก
 ร

 

 Home     About us     Suggest new data      Our sponsor                                                                                   กรุณาใช้วิจารณญาณในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้